Zarząd Spółki

Robert Czwartek - Prezes Zarządu

Anna Bińkowska - Prokurent


Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów przez przepisy prawa i Statut.


Rada Nadzorcza

Andrzej Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Szostek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki – Członek Rady Nadzorczej


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)  ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,

2)   składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

3)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

4)  zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować czynności,

5)   zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,

6)   kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,

7)   zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

8)  rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie,

9) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia gdy Zarząd nie zwoła ich w terminie,

10)  opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,

11)  wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

12)  opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,

13)  zatwierdzanie struktury organizacyjnej (np. Regulaminu Organizacyjnego) Spółki,

14)  reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach członka Zarządu ze Spółką,

15)  zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami postępowania w tym zakresie,

16)  zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej  i inwestycyjnej,

17)  opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,

18)  zatwierdzanie polityki sponsoringowej wraz z procedurami postępowania w tym zakresie,

19)  opiniowanie planów zakupowych wraz z procedurami w zakresie planowania  i dokonywania zakupów,

20)  opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej Spółce z udziałem Miasta Płocka.


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

 1)   udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,

2)    wystawianie weksli,

3)   nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych, obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,

4)   zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,

5)   udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej  równowartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,

6)   zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej  równowartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,

7)   zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 08 marca 2012, godzina 15:25)
 • Osoba publikująca: SPR Wisła Płock S.A.
 • Nadzór nad treścią: SPR Wisła Płock S.A.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 484
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 23 września 2021, godzina 11:34
 • Historia aktualizacji

 • 23 września 2021, godzina 11:34 Aktualizacja dokumentu
  03 sierpnia 2021, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 11:22 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 15:02 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 14:52 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  26 listopada 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  26 listopada 2015, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2013, godzina 17:45 Aktualizacja danych
  12 września 2012, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  08 marca 2012, godzina 15:27 Aktualizacja danych